ALICe documentation

Model gulwani1_alt

«  Model gulwani1   ::   Contents   ::   Model gulwani2  »

Model gulwani1_alt

Cited in: [Gulwani09] fig. 1b p. 3.

Tag: complexity.

Figure

../_images/gulwani1_alt.png

Source code

model gulwani_cav09_03b {

 var x, y, i1, i2, m;

 states q;

 transition t2 := {
  from  := q;
  to   := q;
  guard := x < 100 && y >= m;
  action := x' = x + 1, i2' = i2 + 1;
 };

 transition t1 := {
  from  := q;
  to   := q;
  guard := x < 100 && y < m;
  action := y' = y + 1, i1' = i1 + 1;
 };

}

strategy gulwani_cav09_03b_s {

 Region init := {state = q && x = 0 && y = 0 && m >= 0 && i1 = 0 && i2 = 0};

}

Expected invariant

{ q[v1, v2, v3, v4, v5] : v5 >= -100 + v3 + v4 }

Results

 • With Aspic: { q[x, y, y, x, m] : x >= 0 and y >= 0 and m >= 0 and m >= y and x <= 100 } (0.06s), OK.
 • With ISL: { q[x__1, y__1, y__1, x__1, y__1] : y__1 >= 1 and x__1 >= 1 and x__1 <= 100; q[0, y__1, y__1, 0, m__1] : m__1 >= 1 and y__1 >= 1 and m__1 >= y__1; q[x__1, 0, 0, x__1, 0] : x__1 <= 100 and x__1 >= 1; q[0, 0, 0, 0, m] : m >= 0 } (0.01s), OK.

«  Model gulwani1   ::   Contents   ::   Model gulwani2  »